Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Ciepłowody
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1082), pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
W świetle zapisów art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz. 7438), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

I. Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2.  Załączniki do wniosku (potwierdzone za zgodność z oryginałem):
a) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
b) kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
c) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
d) kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie
z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
e) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
f) kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
g) aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
h) kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
i) wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
j) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocyde minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

II. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:


1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;


2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

3) w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra włąściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe - do 10 000,00 zł.

Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

III. Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

IV. Forma dofinansowania i tryb odwoławczy

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej. Odwołania wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


PLIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Klauzula informacyjna - zawiadomienie

Klauzula informacyjna - zawiadomienie pracownik młodociany

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisdata wytworzenia2020-12-02
data udostępnienia2020-12-02
sporządzone przez
opublikowane przezSebastian Hebda
ilość odwiedzin305
rejestr zmianzobacz »
Gmina Ciepłowody, Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody, tel.: (74) 810-35-09, fax: (74) 810-32-28, sekretariat@cieplowody.pl, www.cieplowody.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@